นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)  นำมาใช้กับผู้ใช้บริการ https://www.fafatravel.com , https://www.softwarefly.com  และบริการอื่นใดที่ทางบริษัทให้บริการ เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการทุกท่าน หรือใช้บริการของเรา และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า

ผู้ซื้อสินค้าและบริการ(ลูกค้า) โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้โปรดตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลบุคคลซึ่งลูกค้าได้ส่งมอบให้บริษัทผ่านทาง ช่องทางดังนี้ เท่านั้น

 • ช่องทางผ่าน แอพพิเคชั่น LINE ID.  FAFATRAVEL
 • ช่องทางผ่าน แอพพิเคชั่น LINE ID.  FAFASIL5
 • ช่องทางผ่าน แอพพิเคชั่น LINE ID.  WITOON.PROM5
 • ช่องทาง Email. service@softwarefly.com
 • ช่องทางหมายเลขโทรศัทพ์ จากทางบริษัท 025125568 , 0891094455 , 0634469887 , 0958165225
 • ช่องทาง เว็บไซต์ https://www.fafatravel.com
 • ช่องทาง เว็บไซต์ https://www.softwarefly.com

ในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพ และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

 1. บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และจะขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
 3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น 
 4. บริษัทจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น 
 5. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิค และมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม 
 6. บริษัทจะจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 7. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 8. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่าน บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

 1. บริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ) อีเมล โทรศัพท์ เพื่อจัดทำบุ๊คกิ้ง สำรองเที่ยวบิน เท่านั้น
 2. บริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน สำหรับ สำรองรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย เท่านั้น
 3. บริษัทจัดเก็บข้อมูล พาสปอร์ต/วัคซีนพาสปอร์ต ของลูกค้า สำหรับใช้สำรองเที่ยวบิน /รถไฟความเร็วสูงลาว/ และอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานท่องเที่ยวต่างประเทศร้องขอเท่านั้น
 4. นโยบายการเก็บข้อมูล สำหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทย และ โครงการอื่นๆจากภาครัฐฯ
  1. บริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน และ เบอร์โทร (ภาพด้านหน้าบัตรประชาชน โปรดขีดคร่อมเพื่อระบุ ใช้สำหรับร่วมโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย หรือ รายการอื่นๆ  ) เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมโครงการรัฐและรายการอื่นๆ เพื่อใช้ในการนำส่งข้อมูล ให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เท่านั้น
  2. บริษัทจัดเก็บข้อมูล ภาพถ่ายในระหว่างท่องเที่ยว ของลูกค้า โดยเห็นใบหน้าชัดเจน  เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมโครงการรัฐและรายการอื่นๆ เพื่อใช้ในการนำส่งข้อมูล ให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เท่านั้น
 5. บริษัทจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล ที่จำเป็น ภาพถ่ายติดบัตร สำหรับจัดทำ VISA เข้าประเทศอินเดีย เนปาล ศรีลังกา หรือประเทศอื่นใดที่ต้องใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำ VISA ในกรณีให้ทางบริษัทจัดทำวีซ่าเข้าประเทศ
 6. สำหรับภาพถ่ายหมู่คณะ และ ภาพถ่ายส่วนบุคคล ในระหว่างท่องเที่ยวกับทางบริษัท ทางบริษัทไม่มีนโยบาย ให้ ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ จัดเก็บข้อมูล หรือถ่ายรูป ภาพถ่ายให้กับผู้ใช้บริการ ถ้าผู้ใช้บริการร้องขอบริการให้ไกด์ หรือมัคคุเทศก์ดำเนินการ ถ่ายรูปหมู่คณะหรือรูปภาพส่วนตัวใน ขณะท่องเที่ยว โปรดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง บริษัทโดยตรง ก่อนการเดินทางทุกครั้ง

Loading